Bases del Sorteig

MENÚ DEGUSTACIÓ PER A 2 PERSONES EN EL RESTAURANT EMPÒRIUM DE CASTELLÓ D’EMPÚRIES.

CLÀUSULA 1.- EMPRESA ORGANITZADORA.

SÚPER MONTSERRAT, SLU, amb domicili social a Sector Sant Mori número 1, 17487 Empuriabrava, amb NIF B17230368 i propietària de la marca Supermercats Montserrat (des d’ara “Súper Montserrat”), organitza en les dates indicades a continuació, el Sorteig anomenat “MENÚ DEGUSTACIÓ AL RESTAURANT EMPÒRIUM “(en endavant” el Sorteig “) d’acord amb les condicions que es recullen en aquestes bases.

CLÀUSULA 2.- TERMINI I BASES DE PARTICIPACIÓ.

El termini per participar és de l’1 de febrer al 28 de febrer de 2021, ambdós inclosos.
Durant el termini de participació es podrà participar en qualsevol dels centres de Súper Montserrat, essent cadascun sortejos independents.
Qui desitgi participar en cada sorteig, ha de:

    • Ser major de 18 anys.
    • Realitzar una compra d’un import igual o superior a 25 €.

Es pot participar en tots els sortejos dels centres, però només es pot guanyar en un d’ells.
La participació en el Sorteig implica que el participant compleix amb els requisits establerts i que respecta i compleix les condicions detallades en aquestes bases.

CLÀUSULA 3.- PREMIS.

Es sortejaran 3 premis en total, 1 per cada centre.
Cadascun d’ells consistirà en:

  – Un menú degustació per a 2 persones al restaurant Empòrium de Castelló d’Empúries.

S’admetrà més d’una participació en cada sorteig i centre, però únicament es tindrà dret a un premi per participant.
Els premis són intransferibles i no es podran bescanviar per diners.

CLÀUSULA 4.- SORTEIG.

Els tres sortejos es realitzaran a l’endemà de la data de finalització del termini de participació corresponent, en cada un dels centres de Súper Montserrat: Súper Montserrat al sector Sant Mori 1 de Empuriabrava, Híper Montserrat al sector Sant Maurici 401 d’Empuriabrava i Súper Montserrat al carrer Figueres 22-26 de Castelló d’Empúries, mitjançant l’extracció aleatòria d’1 guanyador/a i 2 participants en caràcter de reserva.

CLÀUSULA 5.- ENTREGA DE PREMIS.

Els guanyadors/es seran contactats per missatge privat a través d’SMS el mateix dia de la realització de cada sorteig. En el cas que no fos possible localitzar a algun dels guanyadors/es en un termini de 24 hores, o bé, si rebutgessin el premi expressament per qualsevol causa, SÚPER MONTSERRAT acudirà als registres de reserva per ordre d’extracció.
Un cop acceptat el premi, els guanyadors/es rebran un missatge privat a través d’e-mail explicatiu sobre com procedir per al lliurament del mateix.
En el cas que el premi fos rebutjat per tots, guanyadors/es i reserves, el Sorteig serà declarat desert.
Els guanyadors/es autoritzen a que es publiqui una fotografia del moment de la recepció del premi a les xarxes socials i al web de SÚPER MONTSERRAT, així com en qualsevol dels canals oficials de comunicació de la marca sense que això generi dret a favor seu a rebre cap contraprestació.

CLÀUSULA 6.- PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS.

• Responsable:

SÚPER MONTSERRAT, SLU, NIF: B17230368, Domicili Social: Sector Sant Mori 1, 17487 Empuriabrava, tel .: +34 972 45 70 01. Departament de protección de dades: info@smontserrat.com

• Finalitat i legitimació:

Tramitar la teva participació en el Sorteig i, si escau, procedir al lliurament del premi amb les retencions fiscals que resultessin procedents – Execució del contracte de subscripció.

• Tractament de dades:

Dades facilitades o altres que, addicionalment, puguem sol·licitar per al desenvolupament de les finalitats esmentades.

• Destinataris:

Per al desenvolupament de les finalitats previstes anteriorment no es preveu que les dades es comuniquin a terceres societats, llevat obligació legal.
SÚPER MONTSERRAT, com a encarregat de tractament juntament amb altres proveïdors que actuaran sota les instruccions de SÚPER MONTSERRAT.

• Transferències internacionals:

Les dades dels guanyadors/es poden publicar-se en les diferents Plataformes web o Xarxes Socials de SÚPER MONTSERRAT. Aquesta publicació pot implicar una transferència internacional amb destinació a un país on la normativa de protecció de dades no presenti un nivell equivalent a l’europea.
L’interessat, a través de la seva participació en el sorteig, accepta tal transferència, sense perjudici que SÚPER MONTSERRAT, SLU pugui adoptar mesures addicionals per garantir el nivell de seguretat de les dades.

• Termini de conservació:

Un cop finalitzat el sorteig, les dades facilitades es podran mantenir a la base de dades de SÚPER MONTSERRAT per a finalitats promocionals.

• Drets:

Accés, rectificació, oposició, supressió, portabilitat, revocació del consentiment prèviament prestat, limitació del tractament a través del correu electrònic info@smontserrat.com o per carta adreçada a adreçada a SÚPER MONTSERRAT, SLU, Sector Sant Mori 1 (17487 Empuriabrava).

CLÀUSULA 7.- ACCEPTACIÓ DE LES BASES I RESPONSABILITAT.

1. El sol fet de participar en el Sorteig implica l’acceptació íntegra de les presents bases.

2. SÚPER MONTSERRAT es reserva el dret a modificar les bases del sorteig, parcialment o totalment en qualsevol moment. Així mateix, es reserva també el dret d’anul·lar o deixar el premi desert en cas de detectar alguna irregularitat. Realitzada qualsevol modificació, aquesta serà degudament posada en coneixement dels participants en la pàgina web de SÚPER MONTSERRAT.

3. SÚPER MONTSERRAT es reserva el dret d’excloure de la participació en el Sorteig a tots aquells participants que, estimi, estan incomplint qualsevol condició de participació inclosa en les presents Bases. L’exclusió d’un participant, qualsevol que sigui la causa, comporta la pèrdua de tots els drets derivats de la seva condició com a tal.

4. Qualsevol utilització abusiva o fraudulenta d’aquestes bases donarà lloc a la consegüent desqualificació del participant en el Sorteig.

5. SÚPER MONTSERRAT queda eximit de qualsevol responsabilitat en el supòsit d’existir algun error en les dades facilitades en el seu cas pels propis agraciats que impedís la seva identificació.

CLÀUSULA 8.- LLEI APLICABLE – CONTROVÈRSIA.

Aquestes bases estan subjectes a la legislació espanyola. Qualsevol reclamació relacionada amb el Sorteig s’ha d’enviar per escrit a SÚPER MONTSERRAT, S.L.U, a l’At. del Departament de Màrqueting de SÚPER MONTSERRAT, a la següent adreça: Sector Sant Mori 1 (17487 Empuriabrava), en els trenta (30) dies posteriors a la data límit de participació en el Sorteig. En cas de controvèrsia en l’aplicació o interpretació d’aquestes bases i en absència d’un acord amistós, tot litigi estarà subjecte als Tribunals de la ciutat de Figueres.